budynek szkoły

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina” w Kołobrzegu
2023/2024

I. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły:

został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Został on oparty na misji i wizji szkoły. Program uwzględnia występujące w środowisku szkolnym potrzeby rozwojowe uczniów. Opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z realizacją misji wychowawczo – profilaktycznej szkoły oraz zadań w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele są zobowiązani do podejmowania działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia dostosowanie do jego potrzeb i możliwości. Treści programu zgodne są z zadaniami i treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz treściami i działaniami wychowawczymi określonymi w programie wychowawczo-profilaktycznym i ramowym nauczania oraz ze Statutem Szkoły.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).
 • priorytetów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2023/2024:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

„Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.”

II. Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214)
 • Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami
 • Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina”

III. Misja Szkoły.

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Będziemy postępować tak, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój.

IV. Wizja Szkoły.

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja kompetentna, przyjazna i życzliwa uczniom, rozwijająca ich pasje i zapewniająca im wszechstronny rozwój.
Wizją naszej szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoim miastem, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.

V. Model wychowawczo-profilaktycznej koncepcji szkoły:

 • Wychowawczo-profilaktyczna koncepcja szkoły zakłada skoordynowanie oddziaływań domu, przedszkola, szkoły, środowiska rówieśniczego oraz środowiska lokalnego i wszystkich współpracujących placówek oświatowych.
 • Realizacja programów autorskich i innowacyjnych.
 • Edukacja i wychowanie w działaniu, doświadczaniu.
 • Poszukiwanie uzdolnień oraz odkrywanie radości z uczenia się.
 • Współpraca z placówkami zagranicznymi oraz realizacja programów edukacyjnych mających na celu wymianę doświadczeń oraz poszukiwanie nowych wzorców, poszerzenie oferty oraz wzbogacenie oddziaływań.

VI. Cele kształcenia ogólnego, umiejętności i postawy realizowane w szkole zgodne z podstawą programową.

Zgodnie z podstawą programową celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest opanowanie kompetencji kluczowych:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym;
 • porozumiewanie się w językach obcych;
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
 • kompetencje informatyczne;
 •  umiejętność uczenia się;
 • kompetencje społeczne i obywatelskie;
 • inicjatywność i przedsiębiorczość;
 • świadomość i ekspresja kulturalna.

VII. Najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej, wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • kształtowanie tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz respektowanie ich praw,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • realizacja treści związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców,
 • uwrażliwienie na pomoc zwierzętom (schronisko).

VIII. Najważniejsze zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • uświadamianie niebezpieczeństwa związanego z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji oraz tworzenia grup rówieśniczych, klasowych na portalach społecznościowych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • wspieranie uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych, uczniów obcojęzycznych, uczniów z innego kraju, uczniów z indywidualną ścieżką edukacyjną,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,
 • zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez kontrolowanie monitoringu i ograniczenie korzystania z telefonów na terenie szkoły.

IX. Działalność profilaktyczna obejmuje: 

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych (profilaktyka uniwersalna),
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych (profilaktyka selektywna),
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia (profilaktyka wskazująca).

X. Zadania dyrektora szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego i profilaktycznego w szkole dbając o równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć oraz uwzględnianie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym oraz wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • ma obowiązek przeszkolenia pracowników szkoły lub placówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • wprowadza obowiązek rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami,
 • nadzoruje obowiązek uzupełniania katalogu miejsc, w których powinna znajdować się apteczka,
 • uwzględnienia w organizacji pracy specyfikę szkoły oraz potrzeby uczniów, w tym umożliwia im spożycie posiłków,
 • stwarza możliwość pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych w klasach,
 • nadzoruje organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną,
 • nadzoruje opiekę nad uczniem niepełnosprawnym i przewlekle chorym podczas pobytu w szkole przy współpracy pielęgniarki, lekarza podstawowej opieki medycznej, rodziców i pracowników szkoły (Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą oraz za zgodą rodziców),
 • udostępnia rodzicom wykaz gabinetów stomatologicznych dla uczniów zgodnie z przydziałem obowiązującym na terenie miasta,
 • zapewniania pracownikom szkoły szkolenia lub innych formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych tych uczniów oraz przestrzega stosowania zaleceń PPP.

XI. Zadania wychowawcy:

 • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 • integruje i dba o dobrą atmosferę zespołu klasowego,
 • planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego,
 • kreuje sytuacje, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,
 • na bieżąco rozwiązuje problemy i zagadnienia mające miejsce w klasie,
 • umożliwia uczniom uczestniczenie w sytuacjach wymagających samodzielności i odpowiedzialności,
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadnia i koordynuje ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, wychowanków uzdolnionych, mających niepowodzenia szkolne, trudną sytuację w domu rodzinnym lub sprawiających trudności wychowawcze,
 • mediuje w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielami.
 • inspiruje i wspiera współpracę z rodzicami uczniów,
 • współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi osobami kompetentnymi w rozpoznawaniu zainteresowań, uzdolnień, potrzeb i trudności uczniów,
 • zaszczepia postawy pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących zachowania własne i innych osób,
 • buduje obraz własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę,
 • zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

XII. Zadania nauczyciela:

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspomagając i uzupełniając rodziców, powinni dążyć do tego, aby uczniowie:

 • znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
 • mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
 • uczyli się wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
 • uczyli się rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
 • rozwijali zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych,
 • motywowali uczniów do nauki i pracy nad sobą,
 • uczyli się posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,
 • uczyli się „umiejętności uczenia się” jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata,
 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,
 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

XIII. Zadania rodziców:

 • współdziałają w planowaniu i realizowaniu działań szkoły,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
 • współdziałają w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
 • wspierają dyrekcję, pedagoga, wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach,
 • służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,
 • systematycznie kontaktują się z wychowawcą,
 • aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu pojawiających się problemów dotyczących ich dzieci.

XIV. Treści programu ujęte są do realizacji w:

 • Programach wychowawczych klas,
 • Planach wynikowych poszczególnych przedmiotów nauczania, planach dydaktyczno-wychowawczych z poszczególnych zajęć lub rozkładach materiałów,
 • Planie pracy świetlicy;
 • Planach pracy pedagoga szkolnego.

XV. Działania będą realizowane w ramach:

 • godzin wychowawczych,
 • nauczania różnych przedmiotów,
 • zajęć pozalekcyjnych,
 • zajęć świetlicowych,
 • spotkań z rodzicami,
 • Rad Pedagogicznych,
 • spotkań ze specjalistami,
 • wycieczek szkolnych,
 • wyjść poza teren szkoły,
 • akcji i imprez szkolnych i okolicznościowych.

XVI. W realizacji programu uczestniczyć będą:

 • uczniowie,
 • nauczyciele,
 • pedagog,
 • pielęgniarka szkolna,
 • rodzice,
 • zaproszeni specjaliści.

XVII. W ramach Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego realizowane są treści ogólnopolskich programów profilaktycznych takie jak:

 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Nie pal przy mnie, proszę”
 • „Trzymaj formę”
 • „STOP HCV”
 • „Dopalacze to śmierć”
 • „Owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne w szkole”
 • szkolenia dla uczniów:
  • z zakresu udzielania pierwszej pomocy organizowane przez PCK,
  • z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychotropowych organizowane przez SANEPID
  • akcje o zasięgu krajowym i lokalnym ( wolontariat w schronisku dla zwierząt)
  • Ogólnopolski Dzień RKO z inicjatywy WOŚP (Akcja wspierania fundację „Ogon do góry”)

XVIII. Instytucje wspierające szkołę w działaniach wychowawczo – profilaktycznych:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  ul. Piastowska 9 tel. 35–454–47
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Okopowa 15 tel. 35–523-00
 • Komenda Powiatowa Policji
  ul. 18-go Marca tel. 35–335–33
 • Ośrodek Pracy Pozaszkolnej
  ul. Mazowiecka 1 tel.: 94 722 05 12
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Łopuskiego 38 tel. 94 355 14 00
 • PCK Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu
  ul. Graniczna 6, tel.: 94 352 14 19
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu
  ul. Waryńskiego 8, Tel.94 352 35 54, 94 353 01 81

XIX. Wizerunek absolwenta.

Nasz absolwent:

 • podejmuje działania mimo napotykanych trudności,
 • ma poczucie własnej godności i wartości,
 • zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
 • jest dobrze przygotowany do kolejnych etapów edukacji,
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
 • potrafi odróżnić dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
 • rozumie potrzeby innych i potrafi z nimi współpracować,
 • jest asertywny, tolerancyjny, otwarty na innych, szczery i wrażliwy,
 • cechuje się kulturą i odpowiedzialnością,
 • dba o swoje zdrowie i otoczenie,
 • jest samodzielny w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności,
 • posiada poczucie odpowiedzialności za własne decyzje.

XX. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna, a następnie rodzice.