Morska Kraina, uczniowie

Przedszkole – statut

STATUT
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MORSKA KRAINA
W KOŁOBRZEGU
(tekst jednolity)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną.
 2. Przedszkole prowadzi i zarządza Fundacja Integracja Środowisk Edukacyjnych Morska Kraina reprezentowana przez Prezesa Wiesława Nowaka.
 3. Przedszkole używa nazwy w pełnym brzmieniu.
Przedszkole Prywatne
„Morska Kraina”                                                                                                                                                                                                                           78-100 Kołobrzeg
Ul. Obrońców Westerplatte 19U/1
§ 2
 Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 z późn. zm).
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U.  2020 poz. 1166 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.  z 2020 r., poz.1551 z późn. zm).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podstawy programowej  wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2018 r., poz.1679 z późn. zm) – załącznik nr 1.
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.  2020 r., poz.1309 z późn. zm).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U.  2017 r., poz.1616 z późn. zm).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z  2017 r., poz.1635 z późn. zm).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach (Dz. U. z  2019 r., poz.322 z późn. zm).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1743 z późn. zm).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2020 r. poz.1283 z późn. zm).
§ 3
Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 4
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy Prawa Oświatowego oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem edukacji przedszkolnej jest:
  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
  2. intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  3. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
  4. orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  5. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
  6. sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresówi porażek;
  7. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  8. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  9. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  10. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  11. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  12. • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  13. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Cele są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w obszarach:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
§ 5
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez MEN i program wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku przez dyrektora na wniosek nauczyciela.
2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie nadzoru pedagogicznego i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
3. W pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciele mogą korzystać z programów własnych zatwierdzonych w trybie przewidzianym przepisami prawa.
4. Realizacja podstawy programowej skorelowana jest z obligatoryjnymi zajęciami oferty przedszkola.
§ 6
1. Do zadań przedszkola należą:
• Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania otaczającego świata,
wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk, zadawania pytań i wyrażania siebie
w kontaktach ze środowiskiem.
• Kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych oraz zamiłowań do ruchu na świeżym powietrzu.
• Wspieranie samodzielnych działań dziecka w różnych formach aktywności ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność twórczą.
• Tworzenie warunków nabywania doświadczeń społecznych i budowania pozytywnego obrazu własnego ja.
• Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i w razie potrzeby podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej przy współudziale Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, służby zdrowia.
• Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych poprzez przekaz osobowy nauczyciela jak i tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu i rozumieniu tych wartości.
§ 7
Formy, metody i organizacja pracy
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
• zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nauczyciela nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć w ogrodzie przedszkolnym,
• w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewnia opiekę nauczycielki oraz pracownika pomocniczego przydzielonego do danego oddziału,
• zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
• stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
• oznakowuje i zabezpiecza przed swobodnym dostępem pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym.
2. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest egzekwowanie przestrzegania przez rodziców i opiekunów osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą również być odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów.
3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
§ 8
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.
2. Podział dzieci na grupy ma charakter organizacyjny, praca zespołowa jest globalna i dająca szansę dowolnego uczestnictwa dzieci w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
4. W procesie realizacji podstawy programowej zintegrowane są zajęcia z oferty przedszkola.
   ROZDZIAŁ III
SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE ORGANÓW PRZEDSZKOLA
§ 9
Zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami organami przedszkola są:
• Dyrektor przedszkola,
• Rada Pedagogiczna,
• Organ prowadzący
1. Organem prowadzącym przedszkole jest Fundacja Integracja Środowisk Edukacyjnych Morska Kraina:
Do zadań Organu Prowadzącego należy:
• Wykonywanie wszystkich zadań związanych z finansami przedszkola.
• Nadzorowanie i zatwierdzanie wszystkich zadań związanych z organizacją przedszkola, w tym zadań kadrowych.
• Zakres zadań formalno – prawnych.
2. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
4. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności:
4.1 tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola,
4.2 organizowanie warunków do realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz
      umożliwianie dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej,
      językowej i religijnej,
4.3 kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i współpracy,
4.4 współdziałanie z rodzicami, organem prowadzącym przedszkole oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.
4.5 opracowanie planu nadzoru oraz badań osiągnięć edukacyjnych dzieci, ustalanie sposoby ich wykonania, dokumentowania, gromadzenia oraz wykorzystania wyników,
4.6 planowanie, organizowanie i nadzorowanie przeprowadzania ewaluacji obszarów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki
4.7 opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną planu pracy przedszkola z wykorzystaniem wyników badań wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki
4.8  przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
4.9 przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
4.10 sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych
        przepisach oraz prowadzenie dokumentacji związanej z tym nadzorem,
4.11 przedstawienie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym
        ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
4. 12 zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu
        zawodowym,
4. 13 realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz opieką nad
        nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych
        przepisach,
4.14 kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz
        innych pracowników przedszkola,
4.15 powoływanie i odwoływanie wicedyrektora
4.16 przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem
        zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,
4.17 podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po
        zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,
4.18 współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie
        przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności ustalania:
a) regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników przedszkola,
4.19 zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce.
4.20 egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przedszkola ustalonego w przedszkolu
        porządku oraz dbałości o czystość i estetykę przedszkola.
4.21 sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola.
4.22 organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt przedszkola.
4.23 organizowanie i nadzorowanie pracy kancelarii przedszkola,
4.24 nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli .
4.25 organizowanie przeglądów technicznych obiektu przedszkolnego oraz prac
         konserwacyjno-remontowych.
4.26 organizowanie okresowej inwentaryzacji majątku przedszkolnego.
4.27 prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi
        przepisami.
5. Rada Pedagogiczna
5.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące opieki, wychowania i kształcenia.
5.2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
   5.3.  Do kompetencji stanowiących należy w szczególności:
a) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów,
b) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
  5.4.Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
c) propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
d) programy wychowania przedszkolnego, programy autorskie oraz zajęć dodatkowych opracowane przez nauczycieli.
5.5. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zwołanych na wniosek dyrektora lub członków Rady Pedagogicznej.
5.6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co
       najmniej połowy jej członków
5.7. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej ustaleń, wniosków, spostrzeżeń, z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
5.8.Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady pedagogicznej, jeżeli jest niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
§ 10
Organizacja Przedszkola
1. W przedszkolu:
• liczącym 4 oddziały,
• realizuje zajęcia w różnych miejscach (umowy dzierżawy)
• w którym co najmniej jeden oddział pracuje 10 godzin dziennie
• może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola i inne stanowiska    kierownicze. Powierzenia tych stanowisk i odwołania dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i akceptacji organu prowadzącego.
§ 11
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola.
2. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki. powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 12
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
§ 13
2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.
3. Oferta edukacyjna na dany rok przedstawiana jest na pierwszym zebraniu organizacyjnym.
  4. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru
dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
5. Czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów może być zmieniony w ciągu roku
   w zależności od potrzeb środowiska i frekwencji wychowanków.
§ 14
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np. według potrzeb placówki, realizacji zadań programowych, zainteresowań, zdolności dzieci, itp.
1.    Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
2.    Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje dyrektor wraz z wychowawcą potencjalnej grupy dla dziecka.  Po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy przedszkole spełnia warunki do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego, po akceptacji organu prowadzącego.
3.   Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranych przez Radę Pedagogiczną programów wychowania przedszkolnego, oraz programów autorskich wprowadzonych do wewnątrz przedszkolnego zestawu programów uchwałą Rady Pedagogicznej,
4.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, i zajęć rewalidacyjnych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.
5.   Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny.
6.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci.
§ 15
1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożenie osobowego kwestionariusza dziecka wraz z deklaracją zgłoszeniową oraz dokonanie opłaty wpisowej, z załącznikami.
§16
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2 lat do lat 6.
2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.
3. Dzieci 5 – 6–letnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
§ 17
1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujący przypadkach:
a) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
b) utajnienia chorób dziecka, które nie pozwalają na uczęszczanie dziecka do grupy przedszkolnej,
c) zaleganie z opłatami za przedszkole, notoryczne przekraczanie terminu płatności (powyżej 2 wezwań do zapłaty)
d) nieprzestrzeganie warunków umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy rodzicami a przedszkolem
e) nieuzasadnionej nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 1 miesiąc,
2. Wychowanek ubezpieczony jest  przez placówkę przedszkolną.
3. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu bezwzględnie przestrzegane są zasady DEKLARACJI PRAW DZIECKA.
4. Wypowiedzenie umowy przez przedszkole może nastąpić w każdym momencie, kiedy dalszy pobyt dziecka w przedszkolu zagraża bezpieczeństwu i dobremu imieniu przedszkola, oraz z końcem roku szkolnego, kiedy dalsza edukacja w placówce nie rokuje efektywnego nauczania dziecka lub pozytywnych relacji przedszkole – rodzic.
§ 18
1.W przedszkolu za zgodą dyrektora przedszkola mogą odbywać praktykę studenci
   kierunków pedagogicznych.
2. Praktyka prowadzona jest zgodnie z harmonogramem praktyki określonej przez uczelnię.
3.Opiekę nad praktykantami sprawuje dyrektor, wicedyrektor przedszkola lub wyznaczony
   nauczyciel.
4.W przedszkolu za zgodą dyrektora mogą odbywać staż wolontariusze oraz inne osoby w
   ramach porozumienia z odpowiednimi instytucjami.
ROZDZIAŁ V
ZAKRESY ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
§ 19
1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
2. Wszyscy pracownicy placówki muszą zwracać uwagę na osoby  postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby sprawdzić cel pobytu na terenie przedszkola.
3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenia dla zdrowia lub życie wychowanków.
§ 20
1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli oraz innych
    pracowników administracji i obsługi
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają
    odrębne przepisy.
§ 21
 Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.
§ 22
   Do podstawowych zadań wicedyrektora przedszkola należy:
1. współdziałanie z dyrektorem w kształtowaniu twórczej atmosfery prac
2. współdziałanie z dyrektorem w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego poprzez
            organizację   ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywania jej wyników do poprawy jakości
            pracy przedszkola w zakresie:
3. efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,
4. procesów zachodzących w przedszkolu, służących jego rozwojowi,
5. funkcjonowania przedszkola w środowisku lokalnym,
6. zarządzania przedszkolem;
7. kontrolowania przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
8. wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a) organizowanie szkoleń i narad,
b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego.
    9. prowadzenie hospitacji nauczycieli
     10. realizowanie zadań związanych z opieką nad młodym nauczycielem oraz praktykantem
      zgodnie z opracowanym planem pracy
11. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli
12. nadzorowanie organizacji uroczystości przedszkolnych,
§ 23
Nauczyciele:
1. Nauczyciel w przedszkolu zatrudniany jest zgodnie z Kodeksem Pracy. Ponadto posiada wskazane w umowie o pracę, wybrane uprawnienia Karty Nauczyciela.
2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia się z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w przedszkolu są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w przedszkolu, które są ustalone w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej.
4. Pensum godzin pracy nauczyciela określa umowa cywilno – prawna.
5. Nauczyciel zobowiązany jest do wykonywania innych zadań związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego – w wymiarze do 40 godzin tygodniowo, wliczając w to obowiązujące go pensum dydaktyczne. Zakres zadań określa regulamin pracy.
6. Nauczyciel podlega kontroli poprzez obserwację zajęć, lustrację sal, sprawdzenie dokumentacji.
7. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z Kartą Nauczyciela.
8. Wynagrodzenie nauczycieli określa umowa cywilno – prawna i premiowania.
Do podstawowych zadań nauczyciela należy:
1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz odpowiada za jej jakość.
2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków.
3. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
4. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
5. W pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
6. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentację swojej pracy
7. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej.
8. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody pracy do jego możliwości.
9. Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
§ 24
Nauczyciel ma prawo do:
1.   Wyboru programu wychowania w przedszkolu.
2.   Tworzenia programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej.
3.   Stosowania w realizacji zadań programowych wyboru takich metod nauczania i wychowania, jakie uzna za najwłaściwsze spośród tych, które uznane zostały przez współczesną naukę pedagogiczną oraz do wyboru podręczników i innych pomocy naukowych zatwierdzonych do użytku przez MEN.
4.   Uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, nauczycieli, innych instytucji oświatowych i naukowych.
5.   Korzystania z pomocy dydaktycznych i wzbogacania ich o nowe środki.
6.   Awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN.
§ 25
Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy:
1.   wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków przedszkola, dotyczących higieny osobistej, dokarmiania dzieci,
2.   uczestnictwo w zajęciach zespołowych i indywidualnych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu,
3.   utrzymanie w czystości szafek indywidualnych dzieci, mebli i zabawek oraz pomieszczeń wyznaczonych przez dyrektora,
4.   pomoc w przygotowaniu akcesoriów do zajęć,
5.   czuwanie wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci w placówce i poza nią.
6.   sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń,
7.    bezpieczne i estetyczne podanie posiłków dzieciom,
8.    pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci.
9. przestrzeganie aktualnych przepisów higieniczno-sanitarnych, bhp, ppoż. i dyscypliny pracy.
§ 26
 Do podstawowych zadań szefa kuchni należy:
1. przygotowanie posiłków właściwych pod względem kalorycznym, smakowym i estetycznym w higienicznych warunkach
2. pobierania produktów z magazynu i kwitowania ich odbioru w raportach żywnościowych oraz dbania o racjonalne ich zużycie,
3. wydawanie porcji o ustalonych godzinach i ustalonych ilościach,
4. utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o jego czystość, oraz prawidłowe oznakowanie zgodnie z wymogami Sanepidu,
5. udział w ustalaniu jadłospisów dekadowych,
6. pobieranie i przechowywanie prób żywieniowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
7. utrzymanie w czystości kuchni oraz naczyń i sprzętów.
8. przestrzeganie aktualnych przepisów higieniczno-sanitarnych, bhp, ppoż. i dyscypliny pracy.
§ 27
Do podstawowych obowiązków konserwatora należy:
1. codzienna kontrola zabezpieczenia przedszkola przed pożarem, kradzieżą,
2. dokonywanie przeglądu budynku w celu wykrycia uszkodzeń sprzętu i urządzeń
3. niezwłoczne zgłaszanie poważnych usterek,
4. dokonywanie napraw, konserwacji sprzętów, zabawek, urządzeń,
5. codzienne utrzymanie czystości w przedszkolu i ogrodzie
6. odśnieżanie terenu w czasie zimy
7. koszenie trawników i ogrodu przedszkolnego
8. wykonywanie prac ogrodowych
9. dokonywanie malowania sprzętu i zabawek ogrodowych,
10. dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola,
11. przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ oraz dyscypliny pracy,
§ 28
Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§ 29
DZIECKO w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z KONWENCJI PRAW DZIECKA a w szczególności do:
• akceptacji takim jaki jest,
• spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
• indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
• aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
• aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
• zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
• posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
• spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,
• badania i eksperymentowania,
• doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
• różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
• snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”,
• jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb.
RODZIAŁ VII
RODZICE
§ 30
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
• przestrzeganie niniejszego statutu,
• zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola dzieci 5 letnich, podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
• ścisłe współdziałanie z nauczycielem, psychologiem, pedagogiem, logopedą przedszkola w zakresie wspierania prawidłowego rozwoju dziecka, niwelowania trudności,
• zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
• respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
• przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
• terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
• informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
• niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
• sumienną informacje na temat przebytych chorób, deficytów rozwojowych i wszelkich informacji mających wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka
§ 31
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
• zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu wychowawczego, programu profilaktyki przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
• uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
• uzyskiwania porad i wskazówek od kadry pedagogicznej w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
• wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
§ 32
Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek Rodziców lub Nauczyciela.
§ 33
Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
• zebrania grupowe,
• konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, pedagogiem, logopedą
• warsztaty rodzinne
• zajęcia otwarte,
• imprezy i uroczystości przedszkolne
• akademia rodziców
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
§ 35
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 36
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
§ 37
Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane sa w oparciu o obowiązujące prawo
§ 38
1. Zmiany w statucie, jak też decyzje o likwidacji przedszkola należą do kompetencji Organu Prowadzącego Przedszkole.
2. O decyzji dotyczącej likwidacji Przedszkola zobowiązany jest zawiadomić rodziców dzieci, kuratora oświaty oraz gminę na której terenie znajduje się przedszkole – najpóźniej na 3 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego.
3. Niniejszy statut obowiązuje od 30 września 2021 roku. Jednocześnie traci moc statut zatwierdzony w dniu 01.09.2017